Tennisspeler

« Terug naar alle nieuwsberichten

Algemene Ledenvergadering 2018 22-01-2018

Algemene Ledenvergadering 2018

Wij nodigen alle leden van LTC Nohn van harte uit om met ons mee te vergaderen tijdens de Algemene Ledenvergadering 2018. Denk mee, praat mee en laat je informeren! De stukken zijn op te vragen via penningmeester@nohn.nl.

Datum: Donderdag 25 januari 2018
Plaats: Clubhuis “Tiebreak”
Tijd: 20.00 uur

AGENDA
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen en ingekomen post
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 26 januari 2017:
4. Verslagen jeugdtennis en G-tennis
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming kascommissie en reserve lid
7. Verslag van de penningmeester
-  jaarverslag 2017*
- begroting 2018*

8. Pauze
9. Jaarverslagen overige commissies
- kantinecommissie
- technische commissie
- accommodatiecommissie
- pr commissie

 

10. Bestuursverkiezing

- Aftredend en niet herkiesbaar penningmeester: Hilda Luijckx
- Voorstel bestuur; penningmeester: Nicol Tinselboer
- Voorstel bestuur; algemene bestuursleden: Hilde
Haringa/Margreet Bulder

- Andere kandidaten kunnen zich aanmelden tot 24 uur voor de
vergadering bij de secretaris.

11. Rondvraag (Schriftelijke vragen van de leden)
12. Sluiting