Tennisspeler

Over LTC NOHN

Het bestuur is samengesteld uit de voorzitter, secretaris, penningmeester, die gezamenlijk het dagelijks bestuur vormen en commissievoorzitters van de technische commissie, kantine commissie, PR commissie en complexonderhoud. De bestuursleden worden gekozen en benoemd door de ledenvergadering voor een periode van 3 jaar. De voorzitter wordt door deze algemene vergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld. De taken van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten, die voor ieder lid aan te vragen zijn bij het secretariaat. Alle beslissingen kunnen worden beïnvloed door medezeggenschap van de leden via de jaarlijkse ledenvergadering.

Bestuur Telefoon E-mail
Jarno Nienhuis (voorzitter) 06-25328717 Neem contact op
Jeroen Gotlieb (secretaris) 06-27006260 Neem contact op
Nicol Tinselboer (penningmeester) 06-20270375 Neem contact op
Johannes Christiaans (KC & Vice Voorzitter) 06-29239055 Neem contact op
Hilde Haringa     
Margreet Bulder 06-48192894  
Vacature   Solliciteren

Technische commissie

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het technische tennisbeleid. De belangrijkste taken van de Technische commissie zijn:

  • Organisatie rond het gebruik van de banen
  • Deelname aan competities (KNLTB en V&W)
  • Het tennis gedeelte van interne toernooien
  • Racketavonden (zomer en winter)
  • Clubkampioenschappen

Dus als u vragen/opmerkingen over één of meerdere van bovenstaande onderwerpen hebt, schroom niet om contact op te nemen met één van de leden van de technische commissie. Alle activiteiten worden aangekondigd in het clubblad en via het mededelingenbord in het clubhuis. Tevens zal deze informatie via deze website aangekondigd worden.

Technische Commissie Telefoon E-mail
Willy van der Lei (voorzitter + competite) 06-23289635 Neem contact op
Mark Kugel (secretaris+lessen) 06-52657672  
Roderik Veerkamp (toernooien) 06-25330490  
Tim Lambeck (toernooien)  06-54146825  
Stef Niemeijer    

Competitie

De VCL'ers bij LTC NOHN zorgen voor de indeling van de competiteteams en het controleren van de gespeelde wedstrijden. Ook kunt u hier vragen en een verzoek kwijt m.b.t. een nieuw op te richten competitieteam of een bestaand team. Bent u nieuw bij NOHN en wilt u competitie spelen? Neem dan ook contact met ons op.

Commissie Telefoon E-mail
Willy van der Lei 06-23289635 Neem contact op
Jeroen Gotlieb 06-27006260  
Jarno Nienhuis 06-25328717  

Kantine commissie

Sinds de zomer van 2000 is onze vereniging de trotse bezitter van een prachtig clubgebouw met daarin een kantine en allerlei andere faciliteiten. De kantine fungeert in belangrijke mate als ontmoetingsplaats voor de leden van onze vereniging. De kantinecommissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de kantine.

Het takenpakket van de kantine commissie:

  • Plannen van beheer, onderhoud, etc. van de bar en/of buffet
  • Organisatie van de kantinebezetting d.m.v. roostering
  • Het vervullen van kantinediensten tijdens toernooien
  • Controleren van de juiste gang van zaken.

Wat verwachten wij van onze leden t.a.v. de kantine? Onze vereniging hanteert het principe dat elk seniorlid zich beschikbaar stelt voor de kantinedienst. Het 'dienstrooster' verschijnt in elke nieuwsbrief, in een speciale uitgave aan het begin van het seizoen en staat op deze website vermeld.

De kantinedienst wordt ALTIJD zodanig gepland dat twee personen samen dienst hebben. Bij de samenstelling van zo'n team wordt geprobeerd om zoveel mogelijk leden die nog geen kantinedienst hebben gedaan in te delen met leden die ervaring hebben. Dit betekent dat u 1 à 2 keer per jaar kantinedienst hebt (wat nog leuk is ook!!).

Kantinediensten worden in principe gepland op doordeweekse avonden van 19.00 uur tot één uur na beëindiging van de activiteiten op de baan, doch uiterlijk tot 23.15 uur. Wanneer u bij de inroostering constateert dat u uw dienst niet kunt vervullen bent u zelf verantwoordelijk om een vervanger in te schakelen. Elke week is één van de kantine commissieleden mentor: Bij deze persoon kunt u van 18.15 tot 18.45 uur de sleutel van de kantine ophalen en de geïnde kasgelden met de sleutel terugbrengen na beëindiging van de dienst. Bij het rooster in de Nieuwsbrief worden de mentoren met telefoonnummers genoemd. Wilt u geen kantinedienst draaien? Neem dan contact met de kantine commissie op.

Commissie Telefoon E-mail
Johannes Christiaanse (voorzitter)  06-29239055 Neem contact op
Maria Christiaanse 06-48930327  
Mediha Nijdam 06-15001608  
Alex Hardenberg 06-14608480  
Heleen Veerkamp 06-11056143  
Hilda Luijckx 06-81000604  
Hilde Haringa 06-42525253  

PR commissie

De PR-commissie is verantwoordelijk voor het maken en uitgeven van NOHN Proat, het onderhouden vande website en sociale media, communicatie met de media en sponsoring. Een en ander altijd in overleg met het dagelijks bestuur. Als de media een vraaggesprek met LTC NOHN willen hebben, dan is de woordvoerder altijd de voorzitter.

Commissie Telefoon E-mail
Tim Lambeck (website/sociale media)  06-54146825 Neem contact op 
Andre Romp (sponsoring) 06-51665052 Neem contact op
Tim Terburg (website/sociale media) 06-27591595 Neem contact op
Frans Luijckx     
Jeroen Gotlieb (lid namens bestuur)     

Jeugd commissie

Onze club is trots op het steigende aantal jeugdleden binnen onze vereniging. Om dit alles in goede banen te leiden hebben wij een jeugd commissie binnen onze vereniging.

Commissie Telefoon E-mail
Paula Nienhuis (voorzitter)   Neem contact op 
Michel Kaman    
Wouter Kugel    
Martijn Schaaphok     
Petra Draijer     

Sappemeer Open Senioren (TC)

Naam Telefoon E-mail
Peter Steen  0598-393442 Neem contact op
Roderik Veerkamp 06-25330490  

Sappemeer Open Jeugd (TC)

De SOJ-commissie is onderdeel van de technische commissie en bestaat uit jeugdige commissieleden. Het team organiseert elk jaar het Sappemeer Open Jeugdtoernooi. Aan dit toernooi kunnen alle jeugdleden van alle clubs meedoen. Daardoor is het toernooi de laatste jaren uiterst succesvol gebleken. Vanaf 2010 is het zelfs een officieel KNLTB toernooi onder deze nieuwe naam, want de eerste drie keer heette het 't Armstrong Jeugd Tennistoernooi. Meer informatie is te vinden op jeugd.nohn.nl.

Commissie Telefoon E-mail
Tim Lambeck (toernooidirecteur) 06-54146825 Neem contact op
Lisanne Steen     
Sabine Steen    
Paula Nienhuis    

Lessen

De lessen worden gecoördineerd door een aantal personen. Ook de trainer is opgenomen in onderstaand overzicht.

Naam Telefoon E-mail
Vincent Sleeking (trainer)     
Mark Kugel 06-52657672  

Leden administratie

De ledenadministratie van NOHN wordt beheerd door Ge Boer. Bij haar kunt u terecht voor alle vragen omtrent lidmaatschap. Het lidmaatschap van NOHN gaat per kalenderjaar. Als u uw lidmaatschap op wilt zeggen moet u dit schriftelijk doen voor 1 december voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar. Aanmelden, opzeggingen en adreswijzigingen bij onze ledenadministratrice.

Naam Telefoon E-mail
Ge Boer
Lutherse Kerkestraat 70
9611 JP Sappemeer
0598-398540 Neem contact op

Activiteitencommissie

Onze club kent sinds kort een nieuwe commissie, namelijk de activiteitencommissie! Vanuit deze competietie hebben we al met onze vereniging kunnen wijnproeven, waterskiën en flink kunnen feesten! Hieronder een overzicht van de leden van de activiteitencommissie.

Naam Telefoon E-mail
Linda Hulsebos 06-37353066 Neem contact op
Gerda Letmaath 06-33892754  
Herald Koops    
Piet Aardse    

 

Complex en de groundsman

De groundsman zorgt ervoor dat het clubhuis, tennisbanen en terreinen van de vereniging in goede staat blijven. De voorzitter van de accommodatiecommissie is hiervoor verantwoordelijk. Hij wordt bijgestaan door een aantal leden. Samen zorgen zij voor het onderhoud, zodat de banen goed bespeelbaar zijn en de rest van ons tennispark in goede staat blijft. Ook zorgen zij voor verbeteringen, nieuwbouw en verbouw van clubhuis en materialen.

Het dagelijks onderhoud van de 4 gravelbanen, het clubhuis en het terrein is het werk van groundsman Jan de Vries. Incidenteel kan er ook een beroep op leden worden gedaan om te assisteren bij groot onderhoud waarvoor meer mankracht vereist is.

Het clubhuis "Tie Break" is geopend op maandag t/m vrijdag van 19.00-23.15u en het park op alle dagen van 7.00-23.00u. Uitzonderingen op de openingstijden bij evenementen en tijdens de zomervakantie zullen de bartijden aangepast worden.

Baanreglement

De LTC NOHN is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade opgelopen op de tennisbanen. De leden zijn aansprakelijk te stellen voor schade toegebracht aan derden of aan eigendommen van de LTC NOHN, terwijl zij zich op de baan bevinden.

Gangbare tenniskleding en speciaal deugdelijk tennisschoeisel zijn verplicht. Het bestuur kan leden van de baan verwijderen die zich hier niet aan houden.

In principe staat het de leden vrij elk moment van de dag van 07.00 tot 23.00 uur gebruik te maken van de banen. Verwacht wordt dat men bij grote belangstelling zonder meer met 4 personen per baan gaat spelen en na 60 minuten plaats maakt voor een wachtend lid.

Het is de bedoeling dat een ieder zich aan de cyclus van 60 minuten houdt zodat alle aanwezigen optimaal gebruik kunnen maken van de banen. Jeugdleden mogen na 19.00 uur niet meer van de banen gebruik maken indien er seniorleden willen spelen. Deze bepaling geldt voor maandag t/m vrijdag.

Na het spelen is men verplicht de baan te slepen met de daarvoor op elke baan aanwezige sleepnetten en de lijnen te vegen met de daarvoor op elke baan aanwezige lijnenvegers. In de maanden april en mei dienen de banen na het spelen eerst geveegd, dan gerold te worden.Na een nachtvorst mag er in de ochtenduren niet worden getennist.

Na afloop van het spelen dient men het hek, de berging en andere faciliteiten af te sluiten. De baanverlichting gaat automatisch uit om 23.00 uur, doch indien u voor die tijd de banen verlaat en u hebt geen baanverlichting meer nodig, dient u deze baanverlichting uit te doen. Nadat de baanverlichting is uitgegaan mag het binnen 15 minuten niet meer worden ontstoken.

Het bestuur heeft het recht de banen in gebruik te nemen voor toernooien, wedstrijden en tennislessen, resp.-training.

Men is verplicht zijn/haar ledenpas, voorzien van een pasfoto, bij zich te hebben en te gebruiken in het afhangsysteem voor de baanindeling, indien men gebruik maakt van de tennisbanen.

Uitgezonderd de racketavond op dinsdag en toernooien waar alle leden aan kunnen deelnemen, dient baan vier beschikbaar te blijven voor het spelen volgens het afhang-systeem vermeld in punt 3 van dit reglement. Indien er toch toernooien of evenementen zijn die het gebruik van alle vier de banen noodzakelijk maken, dan wordt dit in de Nieuwsbrief vermeld.

Wanneer in de avonduren op twee banen gespeeld wordt en de verlichting wordt in werking gezet, dient men die banen te bespelen die naast elkaar liggen en op dat moment door de baanverlichting beschenen worden.

Huishoudelijk Regelement

Hier kunt je ons huishoudelijk regelement vinden.